ગંગાની આવી સ્થિતી માટે અવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ જવાબદાર : એનજીટી

0
66

નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (એનજીટી) એ જણાવ્યું કે ખરાબ યોજના અને અવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ના કારણે ગંગાની હાલ ખરાબ છે. ગંગા વિષે સૂચના નો અભાવ ઉપર ચિંતા વ્યકત કરતા ટ્રિબ્યુનલે જણાવ્યું કે કયો ઉદ્યોગ અને કેવી રીતનું નિર્માણ થી નિકળતું પાણી થી દૂષિત નથી થતી.
એનજીટીએ જણાવ્યું કે નદી શહેરની સફાઇ ની યોજના અંતર્ગત કાર્યયોજનાને સ્વીકાર કરવો પડશે. ખરાબ યોજના, અવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ અને ભવિષ્ય ના અનુમાન ના અભાવ ના કારણે ગંગા નદીની આ સ્થિતી છે. ટ્રિબ્યુનલે ઉતર પ્રદેશ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ ને નિર્દેશ કર્યો છે કે ફેઝ 1 ના ખંડ બી માં સ્થિત ઉદ્યોગ, ડાયરેકટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નું રજીસ્ટ્રેશન છે કે નહીં, ઉદ્યોગ ચલાવવાની મંજૂરી અપાઇ છે કે નહીં. ટ્રીબ્યુનલે ગંગાની સફાઇ નું કામ જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચણી કરી છે.

(સુત્રોમાંથી એજન્સી)

NO COMMENTS