લોક ઉપયોગી માહિતી : ફોન નંબર-ઇમેલ

0
1038
 • ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેલ આઇડી :
  presidentofindiairb@nic.in
 • વડાપ્રધાનને સૂચનો અને ફરિયાદ મોકલાવવા :
  https://mygov.nic.in/
 • વડાપ્રધાન સરનામું-ફેક્ષ-નંબર-ઇમેલ :
  pmindia@nic.in
  To New Delhi,
  Pm of India,south Block,
  Ricena Hills 1100011
  fax:0112301955,
  phone:01123012312
  fax:01123019545,
 • મુખ્યમંત્રી ગુજરાત રાજય ફેક્ષ-ઇમેલ :

cm@gujaratindia.com
07923222101

 • પોલીસ ફરિયાદ લેવાની ના પાડે તો ફોન કરો :
  07923251805
 • ગૃહમંત્રી ગુજરાત રાજય ઇમેલ-ફોન :
  min-home@gujarar.gov.in
  07923250235,
 • ગુજરાત રાજય હાઇકોર્ટ ફોન નંબર-ફેક્ષ-ઇમેલ :
  Fax:079 27665554
  Phone: 079 27662860
  gsja_guj@nic.in,rg_hc_guj@nic.in

 • સુપ્રિમ કોર્ટ નંબર-સરનામું-ઇમેલ :
  Supreme Court:
  New Delhi
  Ragestrar,
  Tilak MARG
  110201
  Fax:01123381508,
  supreme courts nic.in
 • ડિ.જી.પી. ગુજરાત ફેક્ષ નંબર-ઇમેલ:
  dgp@guj.gov.in
  fax 07923246329

 • સીબીઆઇ નંબર-ઇમેલ:
  mo.9427553186,
  email hodacgns@cbi.gov.in,

 • વિદેશ જવા માટે જાણકારી હેલ્પ લાઇન નંબર :
  1800113090,

 • શિક્ષણ મંત્રી ગુજરાત રાજય :
  fax 07923251325
  min-education@gujarat.gov.in,
 • ગૃહ સચિવ ગુજરાત રાજય :
  fax 07923250501
 • પાણી પુરવઠા સચિવ ગુજરાત રાજય :
  fax- 07923254656,

 • રોડ રસ્તા વિભાગ સચિવ ગુજરાત રાજય :
  fax 07923254772

 • આર.ટી.આઇ. ઓનલાઇન કરવા માટે :
  www.rtionline.gov.in,
 • અનુ.જાતિ આયોગ દિલ્હી :
  Anu.jati Aayog
  DELHI fax 01120519463
  Loknayak Bhavan
  panchavi manzil,
  New Delhi
  http//ncsc.nic.in
 • અનુ.જાતિ આયોગ ગુજરાત રાજય :
  Fax 07925509762c
  Rajubhai parmar
  9868181025,
  9824989993
  Amh.mavlankar haveli,
  bijo mal,VASANT chok,
  Laal Darvaja, A’bad.

 • મહિલા આયોગ ગુજરાત રાજય :
  MAHILA aayog
  fax 07923254823,
 • મહિલા આયોગ દિલ્હી :
  DELHI MAHILA Aayog
  New Delhi,
  Dindayal upadhyay MARG,
  Rashtriy MAHILA aayog
  NCW pin 110002,

 • ગુજરાત રાજય રાજયપાલ :
  fax 07923231121
  Rajbhavan
  Ganbdhinagar,

 • ગુજરાત રાજય માનવઅધિકાર આયોગ :
  07923257596,

 • ગુજરાત રાજય પ્રદૂષણને લગતી ફરિયાદ :
  Fax 07923222784
  Gpcb@gujarat.gov.in,
  Chairman-
  Gpcb@gujarat.gov.in,

 • ન્યૂઝ ચેનલ વિરુધ્ધ ફરિયાદ :
  https://www.nbanewdelhi.com/

 • ભારતીય નાગરિક પોતાને લગતા પ્રશ્ર્નો, પોતાની વાત ગમે તે સમયે વડાપ્રધાનને આ સરનામે, નંબર, ફેક્ષ, ઇમેલ થી કરી શકે છે.
  Prime Minister’s
  Office Address :-
  152, South Block,
  Raisina Hill,
  New Delh i- 110011
  Phone +91-11-23012312,
  23018939
  Fax +91-11-23016857
  Residence Address :-
  7, Race Course Road,
  New Delhi – 110001
  Phone +91-11-23011156,
  23016060
  Fax +91-11-23018939.
  Parliament House

  Address :- Room No. 10,
  Parliament House,
  New Delhi – 110001
  Phone +91-11-23017660
  Fax +91-11-23017449
  Minister of State
  (Prime Minister’s Office)
  Dr. Jitendra Singh
  Minister of State
  +91 11 23010191
  +91 11 23013719
  +91 1123017931 (Fax)
  ●●●●●●●●●●●●●●●●
  Name,
  Designation Office
  Shri Ajit Doval –
  National Security Advisor
  +91 1123019227
  ___________________
  Shri Nripendra Mishra
  Principal Secretary
  to PrimeMinister
  +91 11 23013040
  ___________________
  Shri R. Ramanujam
  Secretary to the
  Prime Minister
  +91 11 23010838
  ___________________
  Shri Sanjeev Kumar
  Singla
  Private Secretary to
  PrimeMinister
  +91 11 23012312
  ___________________
  Shri Rajeev Topno
  Private Secretary to
  Prime Minister
  +91 11 23012312 – – –
  ___________________
  OSD to Prime Minister
  +91 11 23012815

NO COMMENTS